محمد تجلی

درباره من

دکتر محمد تجلی
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  محمد تجلی دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه  مالایا مالزی می باشد.  کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی مواد- ریخته گری، کارشناسی ارشد خود را در زمینه مهندسی مواد-  شناسائی وانتخاب  مواد از دانشگاه  علم وصنعت، دانشوری از دانشگاه شریف و و دکترای خود را در رشته مهندسی مواد از  دانشگاه مالایا اخذ کرده است....

محقق گوگل

(1401/4/8)

استنادات

1175

h-index

17

i10-index

26

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1401/4/8)

استنادات

893

مقالات

58

h-index

17

مؤلفین همکار

49

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1357-64

کارشناسی

صنعتی اصفهان

1370

کارشناسی ارشد

علم وصنعت

1376-78

دانشوری

صنعتی شریف

تجارب

1389-95

سرپرست پردیس فنی

دانشگاه سمنان

1368-69

معاون دفاعی عمرانی

دانشگاه سمنان

1389-96

رئیس دانشکده مهندسی مواد وصنایع

دانشگاه سمنان

1368-69

مدیر اموزش ودانشجوئی

دانشگاه سمنان

1382-86

مدیر گروه مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مواد ومتالورژی( ریخته گری-خواص فیزیکی ومکانیکی)

اولویت های پژوهشی

حوزه مواد ومتالورژی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The effect of the particle size on the heating and drug release potential of the magnetic nanoparticles in a novel point of view
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
9511187004, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
Structural and magnetic characterization of (FeCo)1−xCrx nanowires array prepared by pulsed electrodeposition
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2021)
9511187003*, ^امید میرزائی, علی قاسمی, ^محمد تجلی
Investigation of Microstructure and Wear Resistance of AZ31–SiO2 Surface Nanocomposite by Friction Stir Processing
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2020)
9111187003, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سید مصطفی موسویزاده نوقابی
The correlation of microstructure, recrystallization texture and mechanical properties with second–phase content in al/WO3/SiC hybrid nanocomposite during ARB process
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9111189005, ^احسان برهانی*, ^محمد تجلی
Corrosion behavior of MoS2-incorporated PEO coatings prepared on Al alloy
Surface Innovations(2020)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
PEG‑assisted synthesis and formation mechanism of Mg(OH)2 nanostructures using natural brine
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی
The effects of ball milling time on the rheological, optical, and microstructural properties of YAG transparent ceramics
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2020)
9211187007*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
Liquation Cracking in the Heat-Affected Zone of IN-939 Superalloy TIG Weldments
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
Formation mechanism of Al2O3/MoS2 nanocomposite coating by plasma electrolytic oxidation (PEO)
PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY(2020)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
مقایسه ریزساختار، مقاومت سایشی و خوردگی کامپوزیتهای سطحی ،AZ31B/SiO2 تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشیAZ31B/SiO2/graphite وAZ31B/graphit
علوم و فناوری کامپوزیت(2020)
مهدی رضائیان دلوئی, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سیدمصطفی موسویزاده نوقابی
Effects of pre- and post-weld heat treatment cycles on the liquation and strain-age cracking of IN939 superalloy
Engineering Research Express(2019)
9328115004, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
An investigation of microstructure, wear and corrosion resistance of AZ31B–SiO2–graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9111187003, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سید مصطفی موسوی زاده نوقابی
Surface Modification of Al5456/BNi-2 Composite by Pulsed Laser Surface Treatment
Transactions of the Indian Institute of Metals(2019)
9211187008*, ^علی حبیب الله زاده, ^محمد تجلی
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ترکیب شیمیایی و سختی پوشش اکسید آلومینیمی ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی
مواد نوین(2019)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
Improving pulsed laser weldability of duplex stainless steel to 5456 aluminum alloy via friction stir process reinforcing of aluminum by BNi-2 brazing alloy
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2019)
9211187008, ^علی حبیب الله زاده*, ^محمد تجلی
The investigation of the mechanical properties of graded hightemperature shape memory Ti-Ni-Pd alloy
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
Comparison of synthesis and spark plasma sintering of YAG nano particles by variation of pH and precipitator agent
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187002, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
Influence of TEOS and MgO addition on slurry rheological, optical, and microstructure properties of YAG transparent ceramic
OPTICAL MATERIALS(2018)
9211187007, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی*
Evaluation of palladium diffusion in Ti-Rich TiNi alloys
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2018)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
Influence of solid loading on the rheological, porosity distribution, optical and the microstructural properties of YAG transparent ceramic
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9211187007, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی*
A comparative study of synthesis and spark plasma sintering of YAG nano powders by different co-precipitation methods
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187002*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
تاثیر زمان آسیاکاری و خواص رئولوژیکی در دستیابی به همگنی فازی و ریزساختاری
مواد و فناوری های پیشرفته(2018)
9211187007, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوبدهی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2018)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
Structural, electrical and magnetic properties improvement of Bi1−xYxFe0.8Mn0.2O3 ultra-fine nanoparticles synthesized via reverse chemical co-precipitation technique
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9411189006, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
Monitoring the Bi/Fe ratio at different pH values in BiFeO3 nanoparticles derived by normal and reverse chemical co-precipitation: A comparative study on the purity, microstructure and magnetic properties
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9411189006, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, 9311189003
Parametric investigation of Al5456/BNi-2 composite properties fabricated by friction stir processing
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
9211187008, ^علی حبیب الله زاده*, ^محمد تجلی
Functionally-Graded Shape Memory Alloy by Diffusion Annealing of Palladium-Coated NiTi Plates
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2017)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین
Promotional effect of samarium on the activity and stability of Ni-SBA-15 catalysts in dry reforming of methane
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
Catalytic performance of Samaria-promoted Ni and Co/SBA-15 catalysts for dry reforming of methane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
Comparison between microwave and conventional calcination techniques in regard to reactivity and morphology of co-precipitated BaTiO3 powder, and the electrical and energy storage properties of the sintered samples
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9211189010, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
Optical properties of MgO and Mg(OH)2 nanostructures synthesized by a chemical precipitation method using impure brine
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
9311189013, ^بهروز قاسمی*, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
A comparative study of ZrO2, Y2O3 and Sm2O3 promoted Ni/SBA-15 catalysts for evaluation of CO2/methane reforming performance
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
The effects of pH and excess Al3+ content on the microstructure and phase evolution of YAG polycrystals
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9222187002, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
Effect of ZrO2 on microstructure and wear properties of Al2O3/Al–Si composites
Emerging Materials Research(2017)
^محمد تجلی, 8311180004*
Synthesis and Characterization of Polymer/Nanosilicagel Nanocomposites
Mechanics of Advanced Composite Structures(2017)
9112189006, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی
تاثیر اتمسفر فرآیند پخت روی خواص الکتریکی و نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی دارای آلایش آلومینیوم و تیتانیم
علوم و مهندسی سطح(2017)
اکبر اسحاقی*, 9111187002, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی
Effect of annealing and post-annealing in reducingatmosphere on the structural, optical and electricalproperties of nanostructured ATZO thin films
OPTIK(2016)
9111187002, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی, اکبر اسحاقی
The effects of Ti concentration on the structure, optical, and electricalproperties of Al and Ti co-doped ZnO thin films
OPTIK(2016)
9111187002*, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی, دکتر اکبر اسحاقی
Fabrication and characterization of optical and electrical properties of AleTi Co-doped ZnO nano-structured thin film
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
9111187002, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی, اکبر اسحاقی, اکبر اسحاقی*
Fabrication and characterization of Al-based hybrid nanocomposite reinforced with wo3 and sic by accumulative roll bonding process
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2015)
^محمد تجلی, ^احسان برهانی
An alternative method for manufacturingAl/B4C/SiC hybrid composite strips bycross accumulative roll bonding(CARB)process
CERAMICS INTERNATIONAL(2015)
^امیر حسنی, ^محمد تجلی
Friction stir processing of 7075 Al alloy and subsequent aging treatment
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی, ^احسان برهانی
Improvements in microstructure and mechanical properties of Al–Si–Cu alloy–Al2O3 nanocomposite modified by ZrO2
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2014)
^محمد تجلی
Fabrication and characterization of hybrid composite strips with homogeneously dispersed ceramic particles by severe plastic deformation
CERAMICS INTERNATIONAL(2014)
امیر. حسنی., ^محمد تجلی
Formability Behavior of Brass Alloy Sheet: the Role of Twins in Microstructure
RUSSIAN JOURNAL OF NON-FERROUS METALS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان اله شاهی
Manufacturing of copper foams through accumulative roll bonding (ARB) process: structure and damping capacity behavior
Canadian Metallurgical Quarterly(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
Study of texture, anisotropy and formability of cartridge brass sheet
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان برهانی
ساخت کامپوزیت لایه ای آلومینیوم/ روی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) و بررسی ساختاری و خواص مکانیکی آن
(2014)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
Damping behavior of Al/SiCP multilayer composite manufactured by roll bonding
MATERIALS & DESIGN(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی
Application of continual annealing and roll bonding (CAR) process for manufacturing Al-Zn multilayered composites
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2012)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
Investigation on microstructure and mechanical properties of Al–Zn composite during accumulative roll bonding (ARB) process
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2011)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
An Experimental Study on Earing and Planar Anisotropy of Low Carbon Steel Sheets
World Applied Sciences Journal(2011)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
سخت کردن سطحی تیتانیوم و آلیاژهای آن
(2006)
^محمد تجلی
بررسی اثر عوامل مختلف بر پارگی گرم در آلیاژ آلومینیوم .-5/4 % مس
(2006)
^علی حبیب الله زاده, ^محمد تجلی
بررسی فرایند تولید و خواص کامپوزیت کربن –کربن
(2004)
^محمد تجلی
چقرمگی شکست و مکانیزم های شکست در کامپوزیت های Al-Al2O3 تحت دماهای بالا و دماهای پایین
(2002)
^محمد تجلی
طبقه بندی و خواص آلیاژهای تیتانیم
(2002)
^محمد تجلی
تأثیر جوانه زایی و اصلاح ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم - سیلسیم 6-8 - مس2- 4
(1995)
^محمد تجلی, سید جلال حجازی
A Study on Microstructure and Phase Transformation in the Weld Fusion Zone of TIG-Welded IN939 with IN625 and IN718 as Filler Metal
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
Effects of Filler Metals on Heat-Affected Zone Cracking in IN-939 Superalloy Gas- Tungsten-Arc Welds
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
A mathematical-physical model to compare the heating potential of the ferromagnetic and superparamagnetic nanoparticles
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2022)
9511187004, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
The role of FeCo and FeCoCr nanowires array on the formation of single phase bi-magnets
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
ابراهیم پایمزد*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
A Comparison of Catalyst Behavior of Samaria Modified Ni Catalyst Supported on Mesoporous Silica and Carbon for Methane CO2 Reforming
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2021)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت منگنز-روی (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) و بررسی کاربرد آن در هایپرترمیا
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد ومتالورژی (iMat 2019)(2019-10-07)
9511189019, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و ترشوندگی ورق مسی پوشش داده شده با نیکل-گرافن
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2019)(2019-10-07)
9611184001, ^حسن کوهستانی*, ^محمد تجلی
محاسبات، ارزیابی پارامترها و قوانین تشکیل فاز جهت معرفی آلیاژهای انتروپی بالای سبک
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
حسن حیدری ارجلو*, ^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت مس-مس بریلیم تولید شده به روش نورد انباشتی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
امین جهانگیر مقدم*, ^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
بررسی مقاومت به سایش و خوردگی پوشش های کامپوزیتی 2MoS-Ni تولید شده به روش آبکاری الکتریکی
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر(2018-02-13)
9411189013*, ^محمد تجلی, ^حسین توکلی
بررسی خواص سایشی پوشش کاربید کروم ایجاد شده به روش حمام نمک مذاب
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر(2018-02-13)
^محمد تجلی, 9311187002
اثر دمای کلسینه کردن بر سنتز نانو پودر ایتریوم-آلومینیوم-گارنت توسط روش همرسوبی
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9222187002*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, مصطفی میلانی
Synthesis of BiFeO3 nanoparticles by the reverse chemical co-precipitation method: Influence of pH and study of the reaction mechanism
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9411189006*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
تاثیر افزودن TEOS بر روی خواص اپتیکی و ریزساختاری سرامیک پلی کریستال شفاف ایتریم آلومینیوم گارنت (YAG) تحت تف جوشی بدون فشار در اتمسفر هوا
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9211187007*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, مصطفی میلانی
Substitution effects of La3+ and Zn2+ ions on the microstructural and magnetic properties of Sr2-x Lax Ni2 Fe12-x ZnxO22 Y-type hexaferrite synthesized by sol-gel auto-combustion method
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9311189005*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
مشخصه یابی نانوذرات اکسید منیزیم سنتز شده با روش رسوب دهی شیمیایی بدون عامل پراکنده - ساز
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
Influence of pH Value on the Morphology and Magnetic Properties of BiFeO3 Nanoparticles Synthesized via Modified Chemical Co-precipitation
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9411189006*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, 9311141032
Microstructure and magnetic properties of La–Zn substituted Y-type hexaferrite synthesized by sol-gel autocombustion method
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189005*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, Hooman Shokrollahi
بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه الومینیمی تقویت شده با ذرات سرامیکی ZrO2/WO3 به روش ریخته گری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184003*, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی
دستیابی به دانش فنی تولید هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه های مجتمع پتاس خور
اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران(2016-09-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
تاثیر سیکل¬های مختلف عملیات حرارتی بر ریزساختار و استحکام ضربه فولاد زنگ نزن دوفازی 104470
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
9211189016, ^محمد تجلی, ^حسن عبداله پور, مجتبی رمضانی
لایه نشانی پالادیم روی آلیاژ حافظهدار NiTi به روش پرتوی الکترونی
شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2016-02-16)
9121187003, ^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, دکتر مریم مهری
تاثیر پارامتر دما بر اتصال دونمونه فولاد زنگ نزن آستنیتی وتیتانیوم
شانزدهمین کنفرانس ملی جوش وبازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب(2015-12-22)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی اتصال فولاد زنگ نزن به تیتا نیوم با لایه واسط MBF20 از طریق فرآیند فاز مایع گذرا
International conference on science and Engineering(2015-12-01)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
Investigation of phase formation, Structural and magnetic properties of Mg doped CoFe2O4 nanoparticles synthesized by pechini sol gel method
5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15(2015-11-11)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
اثر تقویتکننده ی نانولوله های کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 تولیدی به روش ریخته گری نیمه جامد
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^علی حبیب الله زاده, ^محمد تجلی
سنتز وبررسی نانوکامپوزیت های نانو سیلیکاژل- پلیمر زیست سازگار
دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو(2015-05-20)
^مرد علی یوسف پور, ^محمد تجلی
Synthesis of pure YAG nano powders by co-precipitation method
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
Investigation of phase formation, Structural and magnetic properties of Mg doped and Mg/Zn co-doped CoFe2O4 nanoparticles synthesized by pechini sol g
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
Effect of calcination temperature on crystallite size and tetragonality of the barium titanate nano powders synthesized by chemical co-precipitation
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^محمد تجلی, ^امید میرزائی
تأثیر اندازه دانه زیرلایه فولاد بر سینتیک رشد لایه بین فلزی در غوطه وری گرم فولاد کم کربن در مذاب آلومینیم
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^محمد تجلی, مصطفی میرجلیلی
بررسی ریز ساختار،خواص مکانیکی ورفتار شکست کامپوزیت هیبریدی آلومینیم /کاربید بور/ کاربید سیلیسیم تولید شده توسط فرایند نورد تجمعی پیوندی
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^محمد تجلی
تاثیر حضور ذرات کاربید بور- کاربید سیلیسیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم در فرآیند نورد سرد پیوندی
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^محمد تجلی, ^امیر حسنی
بررسی ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هیبریدی Al/WO3/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
کنفرانس علوم و فناوری نانو(2014-10-23)
^محمد تجلی, ^احسان برهانی
Influence of Nano Al2O3/SiO2 reinforcement on mechanical Properties of 319 aluminum alloy
4th International Biennial Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials(2013-11-05)
^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
Synthesis and characterization of Zr2Cu nanopowders by mechanical alloying and investigation of efffective parameters
4th International Biennial Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials(2013-11-05)
^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات نانو ساختار آلومینا / اکسید منیزیوم تولید شده به روش نیمه جامد
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات ZrO2و Al2O3 و تولید شده به روش ریخته گری اغتشاشی
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^محمد تجلی
- بررسی تاثیر کسر حجمی ذرات تقویت کننده بر خواص سایشی کامپوزیت Al/B4C-TiC
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر نانو ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
بررسی ریزساختار و خواص آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
مقایسه خواص تریبولوژی و فیزیکی آلیاژهای برنز سرب دار و برنز گرافیت دار
هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی(2006-05-16)
^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
مروری بر آلیاژهای انتروپی بالای سبک
دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2021)(2021-11-16)
9421187002*, ^محمد تجلی, ^علی حبیب الله زاده
تهیه و مشخصه یابی نانوذرات اکسید تنگستن آلائیده به سریم برای کاربردهای فوتونیکی
ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو/6th International Conference On Information Science and development of Nanotechnology(2021-12-21)
مریم حاجی ابراهیمی*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, ^ساناز علمداری
ساخت كامبوزيت لايه اي آلومينيوم - روي به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري آن
نصيري ده سرخي رضا(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي نانو ساختار و خواص مكانيكي
غلامي سياوش(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
عزت الهي حميد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده به وسيلهTic
انتظاري رسول(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم مسي به روش ARBو بررسي ساختار و خواص آن
اسدي زيدآبادي محمود(تاریخ دفاع: 1391/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمليات ترمومكانيكال بر تشكيل دوقلويي و رفتار ناهمسانگري برنج
حاجي زاده كريم(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ياوري رضوان(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
باجمالو رستمي رحمان(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه المينيوم تقويت شده با نانو ذرات توليد شده به روش نيمه جامد
سيمار اصل رامتين(تاریخ دفاع: 1392/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد درجاي كامپوزيت Cu-Ni/Al2O3 بروش مكانوشيميايي
شوشتري رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه‌يابي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينبم / كاربيد بور ـ سيليسيم توسط فرايندهاي نورد
ناصري مجيد(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مرفولوژي و سينتيك رشد لايه بين فلزي آلومينايد آهن در غوطه وري گرم فولاد كم كربن داخل مذاب آلومينيوم
كوهستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص نانوكامپوزيت زمينه فلزي آلومينيوم سري 1XXX تقويت شده با نانو ذرات تري اكسيد تنگستن و كاربيد سيليسيم به...
باعظمت سعيد(تاریخ دفاع: 1393/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي نانوكامپوزيت هاي نانوسيليكاژل و پليمر زيست سازگار
شاكوئي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات CoFe2O4 به روش سل ژل و بررسي افزودني ها بر خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي
كرد جواد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پايه آلومينيوم A355تقويت شده با ذرات ميكرو Sic وTio2به روش ريخته گري نيمه جامد
سبحاني مطلق مجيد(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو پودر باريوم تيتانات به روش هم رسوبي و بررسي خواص ساختاري و دي الكتريك آن
طاهري مفصل آزاده(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريزساختار فولاد دوفازي 4135 AlSl بر رفتار كار سختي و خواص مكانيكي در جريان عمليات حرارتي بين بحراني
فرقاني اسفيدواجاني مسعود(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شرايط مختلف عمليات حرارتي و درصد مختلف فازها بر خواص فولاد زنگ نزن دوپلكس 1.4462
محمودزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لايه نشاني لايه نازك نانو ساختار اكسيد روي آلاييده شده با آلومينيوم و تيتانيوم بر روي شيشه و بررسي خواص الكتريكي و نوري آن
داودي جمالوئي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/03/17) ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي كاتاليست اصلاح شده پايه مواد مزوپروس بر فرايند ريفرمينگ خشك گاز متان
طاهريان زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي خواص نانو كامپوزيت پايه آلياژ آلومنيوم A319 توسط تقويت‌كننده هاي CNT و MoS2 به روش ريخته‌گري نيمه جامد
كريمي رسول(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اتصال دولايه غيرهمجنس با فرآيند فاز مايع گذرا
خروتي مهناز(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نفوذ عنصر پالاديوم بر خواص حافظه داري و سوپرالاستي سيته ي آلياژحافظه دار NiTi
خالقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي ساختار و خواص سطحي نانو كامپوزيت هيربدي پايه منيزيوم تقويت شده با سيلكا و گرافيت توليد شده به روش همزن اصطكاكي
رضائيان دلوئي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
بررسي اتصال پذيري فولاد زنگ نزن به الومينيوم كامپوزيت سطحي شده با پودر Nicrbsife با استفاده از حرارت دهي پرتو ليزر
اسمعيلي حسين(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل فسفر روي آلومينيوم 7075 همراه با ذرات PTFE ونانو ذرات ZrO2 به روش الكترولس و بررسي خواص تريبولوژي آن
رضا زاده مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت هگزاگونال نوع yدر اثر افزودن يون هاي la وznتهيه شده به روش سل -ژل خود احتراقي
رضائي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نحوه ايجاد و مقايسه خواص تريبيولوژي پوشش هاي الكترولس...برروي آلومينيوم 7075
كرات شيما(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي فرآيند بازيابي نمك ها وتركيب هاي مختلف منيزيم از شورابه ها با استفاده از روش هاي ..
يوسفي صادق(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پير سختي بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم سري 7000 با فرآيند MDF
معماري مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار وخواص مكانيكي نانو كامپوزيت با زمينه Al332تقويت شده با نانوذرات....
ميرزائي فرد بهاره(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي خواص نانو پودر ايتريوم-آلومينيوم گارنت حاصل از روش شيميايي تر
رحماني مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي پوشش نانو كامپوزيتي Al2o3. Mos2 بر روي آلومينيوم به روش پلاسماي الكتروليتي
قربانيان بابك(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : دكتري
ساخت پلي كريستال شفافYAG توسط زينترينگ SPS بدنه نانو ساختار و مطالعه پارامترهاي موثر بر آن
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/15) ، مقطع : دكتري
اثر عناصر افزودني Y وMn بر روي خواص ساختاري و مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات مولتي فروئيكBiFeo3 سنتز شده به روش هم رسوبي شيميايي معكوس
سنگيان حميد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش كامپوزيتي Ni-MoS2 توليد شده به وسيله فرايند آبكاري الكتريكي
محمدبيگي سلخوري جواد(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساحت سلولهاي خورشيدي نانو ساختالري حساس شده به رنگدانه با استفاده از ژل الكتروليت و كاتدي هاي پلميري
سلطانعلي حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختاري ، تحليل عيوب و خواص مكانيكي فلز جوش و ناحيه متاثر از حرارت (HAZ) جوشكاري سوپر آلياژ پايه نيكلIN-939 به روش قوس تنگستن (TIG)
كاظم پور لياسي حسن(تاریخ دفاع: 1399/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي تأثير چرخه‌هاي عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و مكانيزم شكست فولاد دو فازي كروم ـ موليبدن
يوسفي محمود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص سايشي كامپوزيت هيبريدي A365/TICp/Grp
دهقان بنادكي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چقرمگي شكست كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه و نانو لوله كربن
سعادتي نسب محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد و مشخصه يابي پوشش هاي اكسي- نيتريدي آلومينيومي بر روي آلياژهاي پايه نيكلي با پيش پوشش هاي آلومينيومي به روش پلاسماي الكتروليتي اكسايشي
نيك دهقان حامد ، مقطع : دكتري
بهينه سازي تركيب شيميايي، سنتز، مشخصه يابي و ارزيابي خواص آلياژهاي انتروپي بالاي سبك AlLiMgTiZr با جايگزيني عناصر مناسب
حيدري ارجلو حسن ، مقطع : دكتري
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي به منظور بازيابي خواص ريزساختاري و مكانيكي پره توربين گاز از جنس سوپر آلياژ IN792 با ساعت كاركرد بالا
كشوريان علي(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي به منظور بازيابي خواص ريزساختاري و مكانيكي پره توربين گاز از جنس سوپر آلياژ IN792 با ساعت كاركرد بالا
كشوريان علي(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس ـ مس بريليم توليد شده به روش نورد انباشتي
جهانگير مقدم امين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس ـ مس بريليم توليد شده به روش نورد انباشتي
جهانگير مقدم امين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد نانو كامپوزيت فريت سخت / نرم SrFe12019/MnZnFe2O4و بررسي خواص مغناطيسي و گرما درماني (هايپر ترميا)
توكلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد نانو كامپوزيت فريت سخت / نرم SrFe12019/MnZnFe2O4و بررسي خواص مغناطيسي و گرما درماني (هايپر ترميا)
توكلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت منگنز رويMn1-xZnxFe2O4 براي كاربردهاي هايپر ترميا
ميرباقري سيده مهين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت منگنز رويMn1-xZnxFe2O4 براي كاربردهاي هايپر ترميا
ميرباقري سيده مهين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه و تحليل پتانسيل حرارت دهي نانوذرات فرومغناطيس و سوپرپارامغناطيس هگزافريت استرنسيم تحت ميدان هاي مغناطيسي متناوب براي استفاده در هايپرترمياي مغناطيسي
عبداللهي مجيد ، مقطع : دكتري
بررسي شرايط مختلف ريخته گري دقيق بر خواص و ريز ساختار آلياژ LM13
صدرالديني صادق(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عمليات مكانيكي بر روي خواص اكسيداسيون همدماي پوششهايNICoCrAly اعمال شده به روش اسپري سوخت و اكسيژن با سرعت زياد (HVOF) بر روي آلياژ پايه نيكل
اقباليان امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير افزودن عنصر كروم بر ويژگي هاي ساختاري و بر هم كنش هاي مغناطيسي آرايه نانوسيم هاي كبالت ـ آهن»
پايمزد ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/12/16) ، مقطع : دكتري
ارزيابي وضعيت و تخمين عمر پروه توربين گاز از جنس سوپر آلياژ IN-792 با سرعت كاركرد طولاني مدت، براساس مشخصه هاي ريزساختاري و خواص مكانيكي
مرادي سحر(تاریخ دفاع: 1397/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت و تخمين عمر پروه توربين گاز از جنس سوپر آلياژ IN-792 با سرعت كاركرد طولاني مدت، براساس مشخصه هاي ريزساختاري و خواص مكانيكي
مرادي سحر(تاریخ دفاع: 1397/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد قالبهاي مسي با پوشش نانو كامپوزيت نيكل ـ گرافن در ريخته گري فلزات
اقايي ملايري مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص پوشش استنلس استيل ايجاد شده بر روي فولاد A516 در محيط حاوي گاز H2S
لطيفي سيدحسام الدين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي آستمپرينگ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد كم كربن
صندوقدار الناز(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فصل مشترك دو فلزي Al-Mg (تهيه شده به روش ريخته گري مركب) در حضور لايه مياني Ni
ابوالفضلي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سرعت سرد كردن بر خواص فصل مشترك بي متال آلومينيوم ـ مس ريخته شده در ماسه
بيگلري مستانه ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر افزودن منگز به قراضه آلياژ ريختگي آلومينيم براي كاهش اثرات منفي آهن
برزوئي رامين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مواد كربني بر پارامترهاي مهم متالورژيكي و الكتريكي در توليدفرو سيليسيم 75 درصد توسط كوره هاي قوس زير شارژي
اعتمادي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مواد كربني بر پارامترهاي مهم متالورژيكي و الكتريكي در توليدفرو سيليسيم 75 درصد توسط كوره هاي قوس زير شارژي
اعتمادي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص ساختاري و سوسوزني نانوكامپوزيتهاي اكسيد تنگستن/اكسيد تيتانيوم
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانوكامپوزيت BiFeO3/YFeO3 توليدشده به روش هم‌رسوبي شيميايي معكوس
سنگيان حميد ، مقطع : دكتري
ساخت و بررسي خواص ساختاري و سوسوزني نانوكامپوزيتهاي اكسيد تنگستن/اكسيد تيتانيوم
حاجي ابراهيمي مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص خوردگي پوشش اپوكسي همراه بازدارنده پاراستامول بر بستر آلومينيوم آندايز شده
A Comparison of Catalyst Behavior of Samaria Modified Ni Catalyst Supported on Mesoporous Silica and Carbon for Methane CO2 Reforming
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2021)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
فولادهای زنگ نزن دو فازی
فولادهای زنگ نزن دو فازی
عملیات فلز مذاب چدن نشکن
عملیات فلز مذاب چدن نشکن
پوشش دهی فولادهای ابزار با کاربید کروم توسط فرایند نفوذ حرارتی (TRD)(مجری اول)
(2018-01-08)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
علم مواد   (387 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pyosi9sn1xh6/ Material Science 13/3/99
خطای اندازه گیری   (321 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pwmro3xs0ids/ Error http://vc4.semnan.ac.ir/pbjelu316q3c/ error
الیاژ غیر اهنی   (1001 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pjiyasdaonis/ Non alloy 6/3/99
ریخته گری غیراهنی   (433 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/ppvoslrq3t9l/ Non Cast 7/3/99
علم مواد   (334 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/paq1qa67yjzv/ Materials Science http://vc4.semnan.ac.ir/pezjs3wt26dm/ Material Science
خطای اندازه گیری   (307 بار دانلود)
جدول پواسون-بی نومیال
خطای اندازه گیری   (288 بار دانلود)
جدول توزیع t
خطای اندازه گیری   (318 بار دانلود)
جداول وفرمولهای مورد نیاز برای ازمون درس خطای اندازه گیری
ریخته گری غیراهنی   (377 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pibrwtqjmg5p/ Nonferrous casting 31/2/99
الیاژ غیر اهنی   (2129 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p2oxu5ox9mhp/ Alloys 30/2/99
علم مواد   (333 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pr7g0s86cugi/ http://vc4.semnan.ac.ir/ps9xeo3mx71k/ Materials Science 30-31/2/99
ریخته گری چدن   (416 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pwebefqvqvbx/ Ferrous Cast 28/2/99
علم مواد   (533 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p0c99trbx1gg/
ریخته گری غیراهنی   (441 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pa4h1tjpy6i1/ Non Ferrous Cast 24/2
الیاژ غیر اهنی   (895 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pdqcxp8pntfa/ non ferrous alloys
علم مواد   (471 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/phm8yd6fzqc9/ Material Science
ریخته گری چدن   (430 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pf6dx1o4b26g/ Ferrous casting 21/2/99
نقشه کشی   (282 بار دانلود)
برش
نقشه کشی   (363 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pwgquxjhcqij/ Drawing 21l2l99
الیاژ غیر اهنی   (899 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pxdvutstlsfc/ Alloys-non
ریخته گری غیراهنی   (507 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pjyhuygxvs11/ http://vc4.semnan.ac.ir/pfcab0k08bcw/ Non Cast
علم مواد   (3993 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pybf8qfhmm7x/ http://vc4.semnan.ac.ir/pz5iik4zaabe/ Material Science
ریخته گری چدن   (377 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pkuiu3caegfw/
الیاژ غیر اهنی   (447 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pbfk9gaddrx9/ الیاژ9/2/
علم مواد   (689 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pgc0twau7eq1/ http://vc4.semnan.ac.ir/pjpc96pwrb0o/ علم مواد9-10/2/99
ریخته گری غیراهنی   (654 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/ps34aay492w8/ http://vc4.semnan.ac.ir/piqghyeno8gx/ ریخته غیر اهنی 9/2/
ریخته گری چدن   (482 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p5xx31srbpdx/ http://vc4.semnan.ac.ir/p8s335rax4hy/

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ترمودینامیک   (394 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی
خطا در اندازه گیری   (412 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی
ریخته گری فلزات غیر اهنی   (511 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی
ریخته گری چدن وفولاد   (452 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی
علم مواد   (460 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع
الیاژهای غیر اهنی   (457 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی متالوژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
m_tajally@semnan.ac.ir
(+98)2333654258

فرم تماس